Ogłoszenie przetagru nieograniczonego na dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia Gimnazjum w Pęgowie finansowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

  

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia Gimnazjum w Pęgowie finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia Gimnazjum w Pęgowie finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zamieszczone w BZP w dniu 25.07.2011 r., nr ogłoszenia: 201805-2011 i 202113 - 2011)

 

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Martyna Maślej -  pracownik administracyjny

tel. (71) 310 35 19 w. 420, e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marta Michalkiewicz-  Dyrektor Gimnazjum w Pęgowie

tel. 601-943-775, e-mail: gimpegow1@wp.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.oborniki-slaskie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego w pokoju 24.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia Gimnazjum w Pęgowie finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

CZĘŚĆ I.: Dostawa mebli i rolet

Wspólny Słownik Zamówień:

39100000-3   meble

 

CZĘŚĆ II.: Dostawa książek, słowników i atlasów

Wspólny Słownik Zamówień:

22100000-1 drukowane książki, broszury i ulotki

 

CZĘŚĆ III.: Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i narzędzi

Wspólny Słownik Zamówień:

32353000-2  nagrania dźwiękowe

37000000-8  instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby
                     rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

39162000-5 pomoce naukowe

 

CZĘŚĆ IV.: Dostawa sprzętu multimedialnego, elektronicznego
                  i oprogramowania

Wspólny Słownik Zamówień:

32322000-6   urządzenia multimedialne

32320000-2   sprzęt telewizyjny i audiowizualny

32321000-9   telewizyjny sprzęt projekcyjny

38510000-3   mikroskopy

38652100-1   projektory

38412000-6   termometry

 

CZĘŚĆ V.: Dostawa instrumentów muzycznych do muzyki dla gimnazjum

Wspólny Słownik Zamówień:

37310000-4   instrumenty muzyczne

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-09-15

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonali, tj. zrealizowali min. 2 zamówienia polegające na:

- dostawie mebli - dla zadania częściowego nr 1,

- dostawie książek - dla zadania częściowego nr 2,

- dostawie pomocy dydaktycznych - dla zadania częściowego nr 3 i 5,

- dostawie sprzętu multimedialnego i elektronicznego - dla zadania częściowego nr 4,

 do co najmniej dwóch różnych odbiorców. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w  załączniku WYKAZ DOSTAW oraz załączonych referencji o ich należytym wykonaniu, a w wykazie podać ich wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów).

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

- dla zadania częściowego nr 1: 1350,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt 00/100 PLN).

- dla zadania częściowego nr 2: 100,00 PLN (słownie: sto 00/100 PLN).

- dla zadania częściowego nr 3: 1200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście 00/100 PLN).

- dla zadania częściowego nr 4: 1650,00 PLN (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt 00/100 PLN).

- dla zadania częściowego nr 5: 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 PLN 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr zadania częściowego

Nazwa kryterium

Waga

Max ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena  (C)

100 %

100  punktów

2

Cena  (C)

100 %

100  punktów

3

Cena  (C)

100 %

100  punktów

4

Cena  (C)

100 %

100  punktów

5

Cena  (C)

100 %

100  punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-08-05 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-07-25

                                                 BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                      -mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: SIWZ (186.1 KB)

Załącznik nr 2: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (75.9 KB)

Załącznik nr 3: Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (39.4 KB)

Załącznik nr 4: Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (50.4 KB)

Załącznik nr 5: Załącznik nr 4 Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (38.9 KB)

Załącznik nr 6: Załącznik nr 5 wzór umowy (74.7 KB)

Załącznik nr 7: Załącznik nr 6 Wykaz dostaw (48.6 KB)

Załącznik nr 8: Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (218.1 KB)

 

 

Odpowiedzi na zapytania oferentów:

- odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 28.07.2011 r. (36.5 KB)

- odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 28.07.2011 r. (32.5 KB)


 

Załączniki

Odpowiedzi_na_zapytania_do_przetargu_2.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 558
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-07-26 10:32:39
Czas publikacji: 2011-07-26 10:32:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak