Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usługi dowożenia uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych. 

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Świadczenie usługi dowożenia uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Świadczenie usługi dowożenia uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych.

(  zamieszczone w BZP w dniu 28.07.2011, nr ogłoszenia: 205233 - 2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Sławomir Błażewski - Burmistrz Obornik Śląskich

tel. (71) 310 35 19

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Świadczenie usługi dowożenia uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych.

Wspólny Słownik Zamówień: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zakres robót: wg opisu przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 do SIWZ – Harmonogram dzienny przejazdu autobusów szkolnych w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2011 r. do 21.06.2013 r. z uwzględnieniem ustawowych przerw w nauce.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz koncesji na przewóz osób.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w szczególności zrealizowali lub są w trakcie realizacji w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, na rzecz podmiotu będącego jednostką samorządu terytorialnego przynajmniej jednej umowy świadczenia usług polegających na dowożeniu dzieci i młodzieży do szkół co najmniej przez jeden rok szkolny. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu >Wykaz usług<.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - odpowiednimi pojazdami spełniającymi warunki do przewozu osób. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w formularzu >Wykaz sprzętu<.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi niezbędne wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia pojazdów przeznaczonych do przewozu osób. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, informacji zawartych w formularzu >Wykaz osób< oraz oświadczeniu, że wymienione w tym formularzu osoby posiadają wszystkie niezbędne, wymagane prawem uprawnienia, bądź załączonych do oferty kopii tych uprawnień.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 zł (słownie:  pięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt) za cały zakres zamówienia

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-08-09 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-07-28

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (151.7 KB)

02 Załącznik nr 1_Harmonogram dzienny (97.6 KB)

03 Załącznik nr 2_Formularz ofertowy (67.7 KB)

04 Załącznik nr 3_Wzór umowy (57.6 KB)

05 Załącznik nr 4_Oświadczenie o spełnianiu warunków (41.3 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz usług (49.7 KB)

07 Załącznik nr 6_Wykaz sprzętu (48.4 KB)

08 Załącznik nr 7_Wykaz osób i podmiotów (43.7 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (53.8 KB)

10 Załącznik nr 9_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (40.8 KB)

 

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 151.68k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Harmonogram_dzienny.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 97.56k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.68k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 57.64k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.34k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_uslug.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.66k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Wykaz_sprzetu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.44k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Wykaz_osob_i_podmiotow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 43.72k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 53.82k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.81k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 568
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-07-28 14:05:34
Czas publikacji: 2011-07-28 14:05:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak