Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie 

 

  

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń
z silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawę paliw płynnych do samochodów i urządzeń na silniki spalinowe pozostających
w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie

(  zamieszczone w BZP w dniu 02.08.2011 r., nr ogłoszenia: 209307-2011)

 

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Martyna Maślej -  pracownik administracyjny

tel. (71) 310 35 19 w. 420

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Edward Pyczak - inspektor ds. obronnych, OC i zarządzania kryzysowego,
   sprawy OSP
tel. (071) 310 35 19 w. 425

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 24.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie

Wspólny Słownik Zamówień:  09134100-8 - Olej napędowy

                                          09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

Zakres zamówienia: według opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 01 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, min. 2 dostaw paliw płynnych do co najmniej dwóch różnych odbiorców.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych
w  załączniku WYKAZ DOSTAW oraz załączonych referencji.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – posiadaniem stacji paliw na terenie Gminy Oborniki Śląskie, w tym jednej stacji paliw czynnej całodobowo na terenie miasta Oborniki Śląskie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej polisy OC.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie:  dwa tysiące
00/100 PLN) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

40%

2

Stały rabat Wykonawcy na 1 litrze paliwa

60%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-08-16 do godz. 09:55

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-08-02

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                                         

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (152.4 KB)

Załącznik nr 2: Załącznik nr 1 Przewidywana ilość dostarczanych paliw płynnych (34.4 KB)

Załącznik nr 3: Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (77.8 KB)

Załącznik nr 4: Załącznik nr 3 Wzór umowy (70.8 KB)

Załącznik nr 5: Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków (40.1 KB)

Załącznik nr 6: Załącznik nr 5 Wykaz dostaw (48.9 KB)

Załącznik nr 7: Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (51.1 KB)

Załącznik nr 8: Załącznik nr 7 Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (39.4 KB)

 

Odpowiedzi na zapytania oferentów:

Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 05.07.2011 r. (62.1 KB)

 

Załączniki

SIWZ_Paliwo.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 152.38k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Przewidywana_ilosc_dostarczanych_paliw.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.37k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 77.84k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 70.79k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.12k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Wykaz_dostaw.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.91k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.15k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy-1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 39.38k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi_na_zapytania_do_przetargu_na_dostawe_paliw.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 62.08k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 561
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-08-03 10:09:27
Czas publikacji: 2011-08-03 10:09:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak