Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie 

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie

(  zamieszczone w BZP w dniu 16.08.2011, nr ogłoszenia: 219935 - 2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

2

  Martyna Maślej - pracownik administracyjny

tel. (71) 310 35 19 wew. 420.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Jadwiga  Dobosz - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Obornikach Śląskich

tel. (71) 310 24 91

2

mgr Jolanta Dudczenko - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich

tel. (71) 310 21 56

3

  Danuta Adamowicz - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pęgowie

tel. (71) 310 71 94

4

 mgr Katarzyna Królik - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich

tel. (071) 310 17 62

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09, 23.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie

Wspólny Słownik Zamówień: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Zakres zamówienia: wg załącznika nr 1 do oferty cenowej – załącznik do SIWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – ilość części 8

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.09.2011r. do dnia 31.12.2011

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

1

Cena (koszt)

100%

1

Cena (koszt)

100%

1

Cena (koszt)

100%

1

Cena (koszt)

100%

1

Cena (koszt)

100%

1

Cena (koszt)

100%

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-08-25 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-08-16

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona _pakiety_ (160.2 KB)

02 Załącznik nr 1_ ZESTAWIENIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (77.9 KB)

03 Załącznik nr 2_Formularz ofertowy (91 KB)

04 Załącznik nr 3_Wzór umowy (83.1 KB)

05 Załącznik nr 4_Oświadczenie o spełnianiu warunków (35.2 KB)

06 Załącznik nr 5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (47.8 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (34.6 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona__pakiety_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 160.23k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1__ZESTAWIENIA_PRODUKTOW_SPOZYWCZYCH.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 77.86k Format: .rar Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 90.96k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 83.08k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 35.17k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.75k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.64k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 587
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-08-16 14:04:54
Czas publikacji: 2011-08-16 14:04:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak