Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich

(  zamieszczone w BZP w dniu 14.09.2011, nr ogłoszenia: 245133 - 2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Waldemar Snopko -  podinspektor ds budownictwa

tel. ( 071)  310 35 19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich

Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Zakres robót: wg opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz projektu budowlanego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-06-29

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń Wykonawcy oraz odpisu z właściwego rejestru firm.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, obiektów podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będący przedmiotem zamówienia, w tym:

- wykonanie robót termoizolacyjnych i renowacyjnych przynajmniej dwóch obiektów o kubaturze łącznej min. 6 500 m3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku >Wykaz robót budowlanych<.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku >Wykaz osób<.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000.00 zł (słownie:  piętnaście tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obslugi interesantów do dnia 2011-09-29 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-09-14

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załaczniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (423.2 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (339.9 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (360 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (305.4 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (314 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (315.3 KB)

07 Załacznik nr 6_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (318.8 KB)

08 Załacznik nr 7_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (304.8 KB)

09 Załącznik nr 8_Przedmiar robót (158.1 KB)

10 Załącznik nr 9_Projekt budowlany (13.5 MB)

11 Załacznik nr 10_BADANIA STRATYGRAFICZNE budynku Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich (4.2 MB)

12 Załącznik nr 11_EKSPERTYZA TECHNICZNA - Tarasy przy budynku Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich (1.8 MB)

13 Załacznik nr 12_STWiOR Oborniki Pozdamcze 7 (1.8 MB)

 

OPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

odpowiedzi zap.1 (48.7 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 423.2k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 339.94k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 360.01k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 305.42k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 314.04k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 315.32k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 318.84k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 304.84k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 158.13k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Projekt_budowlany.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 13.54M Format: .rar Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_BADANIA_STRATYGRAFICZNE_budynku_Podzamcze_7_w_Obornikach_Slaskich.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 4.19M Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_EKSPERTYZA_TECHNICZNA_-_Tarasy_przy_budynku_Podzamcze_7_w_Obornikach_Slaskich.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.82M Format: .pdf Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_STWiOR_Oborniki_Pozdamcze_7.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.75M Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi_zap.1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.73k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 615
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-09-14 13:19:20
Czas publikacji: 2011-09-14 13:19:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak