Ogłoszenie przetargu na dostawę paliwa stałego dla ZGM w Obornikach Śląskich 

 

Ogłoszenie przetargu na dostawę paliwa stałego dla ZGM w Obornikach Śląskich 

Oborniki Śląskie: DOSTAWA PALIWA STAŁEGO
Numer ogłoszenia: 161627 - 2009; data zamieszczenia: 22.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich , ul. Wąska 10, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103245, faks 071 3103245.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: BIP Oborniki Śląskie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PALIWA STAŁEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego sortymentu miał M I klasy 25/9, typ 32 wg normy PN82/C-97001 do celów grzewczych w ilości ok. 180,00 ton o wymaganiach i parametrach: Ř Wartość opałowa Qir od 25. 000 kJ/kG Ř Zawartość popiołu Ad do 9% Ř Zawartość wilgoci całkowitej Wtr do 20% Ř Zawartość siarki całkowitej Std do 1,0 % Ř Oraz dostawa węgla grubego-orzech w ilości ok. 23,00 tony o wymaganiach i parametrach : * Wartość opałowa Qir od 29.000 - 30. 000 kJ/kG.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości - 3.000 zł słownie: trzy tysiące złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe : Wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 dostaw paliw stałych do co najmniej 2 różnych odbiorców z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Warunki zakwalifikowania wykonawcy do przetargu . O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4. Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego - art. 23 ust. 1 ustawy PZP. W przypadku, gdy wykonawcy składają ofertę łączną, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dopuszczalna liczba ofert złożonych przez wykonawcę. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . Koszt sporządzenia oferty. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca.Całość informacji zawarta w SIWZ ..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferta winna zawierać : wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione druk Oferta; aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2. wykaz wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch dostaw paliw stałych do co najmniej dwóch różnych odbiorców z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie wykonawcy, że wykona zadanie własnymi siłami Wskazane wyżej dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Do oferty należy bezwzględnie dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru lub wpisu do ewidencji gospodarczej. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo to musi być integralną częścią oferty. Całość informacji zawarta jest w SIWZ ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: BIP Oborniki Śląskie.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich , ul. Wąska 10 55-120 Oborniki Śląskie Dział Techniczny.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2009 godzina 09:30, miejsce: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich , ul. Wąska 10 55-120 Oborniki Śląskie Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 29.10.2009.

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

 

Załącznik nr 1: SIWZ - dostawa paliwa stałego

 

 

 

 

 

Załączniki

SIWZ_I_UMOWA-2009-ZGM-09R.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 226k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 600
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Łońska Szmigiel
Czas wytworzenia: 2009-09-23 10:01:25
Czas publikacji: 2009-09-23 10:01:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak