Ogłoszenie przetargu na remont chodnika w drodze wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Wilczyn 

 

Ogłoszenie przetargu na remont chodnika w drodze wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Wilczyn 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 14.09.2009, nr ogłoszenia: 155149-2009)

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Remont chodnika w drodze wojewódzkiej nr 340

w miejscowości Wilczyn

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2009-11-10

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 2 000.00 zł (słownie:  dwa tysiące 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  0 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

·         w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych tel. ( 071)  310 35 19

  w. 437.

 

·         w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych tel. (071) 310 35 36

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2009-10-07 do godz. 10:55.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2009-09-14

ZASTĘPCA BURMISTRZA OBORNIK ŚL.

 

-inż. Maciej Borowski-

 

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 94.18k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 87.64k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_z_art._22_i_art._24.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 71.41k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 102.9k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Wykaz_osob_i_podmiotow_wykonujacych_zamowie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 60.29k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Wykaz_wazniejszych_zrealizowanych_prac.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.44k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.46k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 607
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2009-09-17 09:32:48
Czas publikacji: 2009-09-17 09:32:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak