Ogłoszenie przetargu na zakup autobusowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie 

 

Ogłoszenie przetargu na zakup autobusowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 21.12.2009 r., nr ogłoszenia: 249033-2009)

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Zakup autobusowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

 

Wspólny Słownik Zamówień: 60000000-8

Termin wykonania zamówienia :

data rozpoczęcia: 2010-01-04, data zakończenia: 2011-06-30

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

·         w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych tel. ( 071)  310 35 19

w. 437.

 

·         w zakresie merytorycznym:

1

  Krzysztof Rudzki -  inspektor ds oświaty tel. ( 071)  310 35 19

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2009-12-30 do godz. 09:55.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2009-12-21

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Paweł Misiorek-

 

 

 

 

Załączniki:

 

Załączniki

SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.66k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_z_art._22_i_art._24.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 53.9k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 60.5k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob_i_podmiotow_uczestniczacych_w_real.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 43.67k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Harmonogram_dzienny.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 95.57k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 69.95k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 569
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2009-12-21 14:50:13
Czas publikacji: 2009-12-21 14:50:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak