Ogłoszenie przetargu na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 
Ogłoszenie przetargu na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni

w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

(zamieszczone w BZP w dniu 10.03.2010 r., nr ogłoszenia: 53379-2010)

 

 

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych                                      tel. 71 310 35 19 w. 437.

·       w zakresie merytorycznym:

1

  Monika  Wiszniowska - podinspektor ds. ochrony środowiska                      tel. 71 310 35 19 w. 434

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 07.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

Wspólny Słownik Zamówień: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 06 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2012 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000.00 zł (słownie:  dwa tysiące 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2010-03-22 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Burmistrz Obornik Śląskich

-mgr Paweł Misiorek

Oborniki Śląskie dnia: 2010-03-10

ZAŁĄCZNIKI:

1.      SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

2.      Załącznik nr 1a_Specyfikacja terenów zieleni w mieście Oborniki Śląskie

3.      Załącznik nr 1b_Specyfikacja terenów zieleni w miejscowościach gminy Oborniki Śląskie

4.      Załącznik nr 2_Zestaw map z zaznaczonymi terenami zieleni

5.      Załącznik nr 3_Zakres merytoryczny prac wykonywanych na tereniach zieleni

6.      Załącznik nr 4a_Harmonogram prac w mieście Oborniki Śląskie

7.      Załącznik nr 4b_Harmonogram prac w miejscowościach gminy Oborniki Śląskie

8.      Załącznik nr 5_Formularz ofertowy

9.      Załącznik nr 5a_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

10.  Załącznik nr 5b_Oświadczenie o spełnianiu warunków

11.  Załącznik nr 5c_Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej

12.  Załącznik nr 5d_Harmonogram płatności

13.  Załącznik nr 5e_Wzór umowy

14.  Załącznik nr 5f_Wykaz dostaw lub usług

15.  Załącznik nr 5g_Wykaz osób

 

 

Załączniki

SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 112.22k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1a_Specyfikacja_terenow_zieleni_w_miescie_Oborn.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.79k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1b_Specyfikacja_terenow_zieleni_w_miejscowoscia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.6k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Zestaw_map_z_zaznaczonymi_terenami_zieleni.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 19.63k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Zakres_merytorycznyprac_wykonywanych_na_ter.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 30.62k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4a_Harmonogram_prac_w_miescie_Oborniki_Slaskie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 78.1k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4b_Harmonogram_prac_w_miejscowosciach_gminy_Obo.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 23.23k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.64k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5a_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 43.98k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5b_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.22k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5c_Oswiadczenie_o_dokonanej_wizji_lokalnej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 37.85k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5d_Harmonogram_platnosci.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 36.51k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5e_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 70.51k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5f_Wykaz_dostaw_lub_uslug.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 25.15k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5g_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 24.17k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 606
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2010-03-12 11:17:28
Czas publikacji: 2010-03-12 11:17:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak