Ogłoszenie przetargu na obsługę zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZGM w Obornikach Śląskich 

 

Ogłoszenie przetargu na obsługę zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZGM w Obornikach Śląskich 

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie:
 przetarg nieograniczony

Znak sprawy ZGM: 529/2010 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Ul. Wąska 10

55-120 Oborniki Śląskie

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

OBSŁUGĘ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa zasobów mieszkaniowych będących w

Administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich w okresie:

 od 01.05.2010 r. do 30.04.2011 r.

  z następującymi elementami :

 

I)                    roboty budowlane:

 

a)       drobne roboty murarskie , tynkarskie i betoniarskie (remonty kominów , murów  tynków i elementów betonowych budynków )

b)       roboty ciesielskie i stolarskie (drobne remonty więźb dachowych i stolarki okiennej oraz drzwiowej , naprawy stropów i schodów itp. )

c)       roboty dekarskie (konserwacja połaci i usuwanie przecieków dachu , czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych )

d)       roboty posadzkarskie (naprawa posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych , remonty podłóg drewnianych )

e)       roboty szklarskie

f)        roboty malarskie

g)       roboty ślusarskie (np. naprawa ogrodzeń )

h)       roboty zduńskie (przestawianie i remont pieców kaflowych)

 

II)                 roboty instalacyjne , w tym instalacji :

a)       wodociągowych

b)       kanalizacyjnych

c)       gazowych

d)       centralnego ogrzewania i ciepłej wody

 

III)               roboty instalacji elektrycznych

 

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy pełnej fachowości i dyspozycyjności (natychmiastowego , po zgłoszeniu przez zamawiającego , zabezpieczenia miejsca awarii oraz gotowości postawienia brygady remontowej w terminie do 24 godzin od zgłoszenia awarii ) oraz zastosowania do wykonania zleconych robót materiałów najwyższej jakości , jeżeli to wymagane opatrzonych stosownymi dopuszczeniami do stosowania i atestami

( dotyczy szczególnie robót instalacyjnych ). Roboty budowlane takie jak roboty instalacyjne , w tym wymienione wyżej roboty instalacji gazowych i roboty instalacji elektrycznych , czy roboty murarskie dotyczące kominów muszą być po wykonaniu opatrzone protokołami odbioru odpowiednich służb . Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń , zaświadczeń , obsługi geodezyjnej i innych niezbędnych opracowań pozostają  po stronie wykonawcy .

 

Wykonawca udzieli na wykonane prace gwarancji na okres 36 miesięcy .

Wspólny Słownik Zamówień: 45.00.00.00-7

Termin wykonania zamówienia :

data rozpoczęcia : 01.05.2010 r., data zakończenia : 30.04.2011 r.

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 2000 zł (słownie:  dwa tysiące  00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 0 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Obornikach Śląskich

Ul. Wąska 10

55-120 Oborniki Śląskie

 w pokoju :

Dział Techniczny (parter pok. nr 7)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:

http://oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl/public

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

1

  Jerzy Tomczak -  tel. (071) 310 32 45

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego:

 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich ,

 ul. Wąska 10 ,

 55-120 Oborniki Śląskie ,

pokój nr: w sekretariacie

 do dnia : 30.04.2010 r. do godz. 10 00

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

 

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów :

 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena - stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto

Wg załącznika nr 2 - 100%

 

 

 

Dyrektor ZGM

Zbigniew Kozubek

 

 

  Oborniki Śląskie dnia: 25 marca 2010 r.

 

 

 

 

Załączniki:

 

Nr

Nazwa załącznika :

1

Wzór oferty

2

Formularz elementów rozliczeniowych.doc

3

Oświadczenie z art. 22 i 24

4

Wzór umowy

5

SIWZ

 

 

Załączniki

SIWZ.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 160k Format: .DOC Pobierz

Zalacznik_nr_1_-_Oferta_Wykonawcy.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 87.5k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_nr_2_-_Formularz_elementow_rozliczeniowych_0.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 70k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_nr_3_-_Oswiadczenie_z_art._22_i_art._24_0.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 75.5k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_nr_4_-_Wzor_umowy_0.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 154.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 584
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Zbigniew Kozubek
Czas wytworzenia: 2010-04-02 12:50:26
Czas publikacji: 2010-04-02 12:50:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak