Ogłoszenie przetargu na remont drogi gminnej w Morzęcinie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych 

 

Ogłoszenie przetargu na remont drogi gminnej w Morzęcinie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Remont drogi gminnej w Morzęcinie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych

(zamieszczone w BZP w dniu 12.04.2010 r., nr ogłoszenia: 81277-2010)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych tel. 71  310 35 19 w. 437.

·       w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych tel. 071  310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont drogi gminnej w Morzęcinie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zakres zamówienia: wg opisu zamówienia i przedmiaru robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2010-06-15

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000.00 zł (słownie:  piętnaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2010-04-28 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  

 Oborniki Śląskie dnia: 2010-04-12

             Burmistrz Obornik Śląskich

-mgr Paweł Misiorek-

  

Załączniki:

 

Odpowiedzi na zapytania oferentów:

  

 

Odpowiedź na zapytanie 1 z dnia 20.04.2010 r.

 

Odpowiedź na zapytanie 2 z dnia 20.04.2010 r.

 

Załącznik do odpowiedzi na zapytanie nr 2 z dnia 20.04.2010 r.

 

Odpowiedź na zapytanie 3 z dnia 23.04.2010 r.

 

Odpowiedź na zapytanie 4 z dnia 23.04.2010 r.

 

 

 

Załączniki

4cf56b605cf53_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 107.51k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 62.27k Format: .pdf Pobierz

zapytanie_3-odpowiedzi.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 26.36k Format: .pdf Pobierz

zapytanie_2_-_odpowiedzi.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.16k Format: .pdf Pobierz

zapytanie_1-odpowiedzi.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 37.8k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_9_Projekt_budowlano-wykonawczy.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.86M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_8_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 26.88k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 65.03k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 105.42k Format: .pdf Pobierz

4cf56b608c6f7_Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 38.18k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 37.68k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.31k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 38.18k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 90k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_10_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 612k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_do_odpowiedzi_na_zapytanie_nr_2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 210.44k Format: .pdf Pobierz

SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 107.51k Format: .pdf Pobierz

zapytanie_4-odpowiedzi.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 24.4k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 541
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2010-04-14 22:47:38
Czas publikacji: 2010-04-14 22:47:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak