Ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla placów zabaw w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 

Ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla placów zabaw w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla placów zabaw w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

(zamieszczone w BZP w dniu 11.05.2010, nr ogłoszenia: 117589 - 2010)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

  tel. 71 310 35 19 w. 437.

·       w zakresie merytorycznym:

1

  Monika  Wiszniowska - podinspektor ds. ochrony środowiska

  tel. 71 310 35 19 w. 434, 446

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla placów zabaw w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

Wspólny Słownik Zamówień: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

wg opisu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: wg załącznika nr 1 do SIWZ

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia – wyposażenie co najmniej 20-tu placów zabaw w urządzenia zabawowe takie same lub podobne do określonych w niniejszym postępowaniu, na kwotę nie mniejszą niż podana w ofercie Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000.00 zł (słownie:  jeden tysiąc 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2010-05-21 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 Oborniki Śląskie dnia: 2010-05-11

 

Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich

 

-inż. Maciej Borowski-

 

Załączniki:

 

Załączniki

SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 108.5k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Zestawienie_urzadzen_zabawowych_dla_placow_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 31.88k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Druk_oferty.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 92.14k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52.32k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.62k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.12k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.94k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Wykaz_dostaw_lub_uslug.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 36.29k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 586
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2010-05-12 15:19:07
Czas publikacji: 2010-05-12 15:19:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak