Ogłoszenie przetargu na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Urazie, gmina Oborniki Śląskie 

 

Ogłoszenie przetargu na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Urazie, gmina Oborniki Śląskie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Urazie, gmina Oborniki Śląskie

(zamieszczone w BZP w dniu 19.05.2010, nr ogłoszenia: 128243-2010?)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych                                tel. (71) 310 35 19 w. 437.

·       w zakresie merytorycznym:

1

  Krzysztof Wróbel -  podinspektor ds. budownictwa                                      tel. (71) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Urazie, gmina Oborniki Śląskie

Wspólny Słownik Zamówień: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

wg opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2010-09-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

  

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia – realizacja min. 2 obiektów podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będącego przedmiotem zamówienia, o wartości każdego nie mniejszej niż określona przez Wykonawcę w ofercie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000.00 zł (słownie:  piętnaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2010-06-07 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2010-05-19

Burmistrz Obornik Śląskich

 

-mgr Paweł Misiorek-

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na zapytania oferentów:

 

Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 02.06.2010 r.

Załącznik nr 1  

 

Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 02.06.2010 r.

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2 

 

Odpowiedź na zapytanie nr 3 z dnia 15.06.2010 r.

 

 

 

 

Załączniki

4cf56b96c7574_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 94.02k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 64.3k Format: .pdf Pobierz

zapytanie_2-odpowiedzi.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

zapytanie_1-odpowiedzi.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

specyfikacja_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych_Uraz2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 296.22k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_9_STWiOR__Uraz.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 366.41k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_8_Przedmiar_robot_-_URAZ.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 56.92k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 43.14k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 93.26k Format: .pdf Pobierz

Opis_techniczny_URAZ.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 94.17k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 38.79k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.49k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 39.29k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 92.11k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_10_Projekt.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 792.49k Format: .rar Pobierz

SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 134.4k Format: .pdf Pobierz

zapytanie_3_odpowiedzi.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 30k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 623
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2010-05-20 15:20:58
Czas publikacji: 2010-05-20 15:20:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak