Ogłoszenie przetargu na budowę kompleksu sportowego, w ramach projektu  

 
Ogłoszenie przetargu na budowę kompleksu sportowego, w ramach projektu 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa kompleksu sportowego, w ramach projektu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", przy Gimnazjum Publicznym w Obornikach Śląskich.

(  zamieszczone w BZP w dniu 02.08.2010 r., nr ogłoszenia: 206357-2010)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych                                 

 tel. (71) 310 35 19 w. 437.

·       w zakresie merytorycznym:

1

  Krzysztof Wróbel -  podinspektor ds. Budownictwa                                     

 tel. (71) 310 35 36

2

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IROŚ                                   

 tel. (071) 310 35 19 w. 437

3

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych                                   

 tel. (71) 310 35 19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa kompleksu sportowego, w ramach projektu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", przy Gimnazjum Publicznym w Obornikach Śląskich.

Wspólny Słownik Zamówień: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

wg projektu budowlano-wykonawczego i przedmiaru robót.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2010-11-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2010-08-17 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

  

 Oborniki Śląskie dnia: 2010-08-02

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

 -mgr Paweł Misorek-

  

Załączniki:

 

 1. SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona
 2. Załącznik nr 1_Wzór oferty na roboty budowlane
 3. Załącznik nr 2_Wzór umowy
 4. Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków
 5. Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 5_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 7. Załącznik nr 6_Wykaz osób
 8. Załącznik nr 7_Wykaz robót budowlanych
 9. Załącznik nr 8a_projekt-opis
 10. Załącznik nr 8b_projekt-architektura_1
 11. Załącznik nr 8c_projekt-architektura_2
 12. Załącznik nr 8d_projekt-architektura_3
 13. Załącznik nr 8e_projekt-architektura_4
 14. Załącznik nr 8f_projekt-inst. elektryczne
 15. Załącznik nr 8g_projekt-inst. Sanitarne
 16. Załącznik nr 9_przedmiary robót
 17. załącznik nr 10_Specyfikacje Techniczne 
 18. Uwaga!  Załącznik nr 10a Szczegółowe specyfikacje techniczne dot. NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH BOISK „ORLIK OBORNIKI ŚLĄSKIE”.

 

Odpowiedzi na zapytania oferentów:

Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 13.08.2010 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 16.08.2010 r.

 

 

 

Załączniki

4cf56bb455ce7_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.94k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.33k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz_2_orlik_16.08.2010.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 31k Format: .doc Pobierz

odpowiedz_1-INTERNET.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.63k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_9_przedmiary_robot.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 211.45k Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_8g_projekt-inst._sanitarne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 2.67M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_8f_projekt-inst._elektryczne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 3.45M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_8e_projekt-architektura_4.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 5.17M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_8d_projekt-architektura_3.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 2.86M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_8c_projekt-architektura_2.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 4.7M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_8b_projekt-architektura_1.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 5.27M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_8a_projekt-opis.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 371.82k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 53.07k Format: .pdf Pobierz

4cf56bb47583e_Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pk.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.49k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pk.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.49k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.53k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.94k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 98.37k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Wzor_oferty_na_roboty_budowlane.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 81.46k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_10a_SZCZEG._SPECYFIK._TECHNICZNA.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 68.99k Format: .pdf Pobierz

SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 155.69k Format: .pdf Pobierz

4cf56bda53c5a_Zalacznik_nr_9_przedmiary_robot.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 211.45k Format: .rar Pobierz

4cf56bca6aadd_Zalacznik_nr_8d_projekt-architektura_3.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 2.86M Format: .rar Pobierz

4cf56bb4af0e2_Zalacznik_nr_7_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.33k Format: .pdf Pobierz

4cf56bb4939b1_Zalacznik_nr_6_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 53.07k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_10_Specyfikacje_Techniczne.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 343.88k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 596
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2010-08-04 11:39:13
Czas publikacji: 2010-08-04 11:39:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak