Ogłoszenie przetargu na Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języków obcych - języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka włoskiego 

 

Ogłoszenie przetargu na Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języków obcych - języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka włoskiego 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języków obcych - języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka włoskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym  w zakresie projektu "WDROŻENIE KOMPLEKSOWYCH PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH 4 SZKÓŁ W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE OBEJMUJĄCYCH ZAJĘCIA DODATKOWE, DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ORAZ OPIEKĘ PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNĄ UCZNIÓW"

(  zamieszczone w BZP w dniu 14.09.2010 r., nr ogłoszenia: 250889-2010)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych                                tel. (71) 310 35 19 w. 437.

·       w zakresie merytorycznym:

1

  Anna Jasinowska-Czarny 

  tel. (71) 389 53 64, 664 78 52 25

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języków obcych - języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka włoskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym  w zakresie projektu "WDROŻENIE KOMPLEKSOWYCH PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH 4 SZKÓŁ W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE OBEJMUJĄCYCH ZAJĘCIA DODATKOWE, DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ORAZ OPIEKĘ PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNĄ UCZNIÓW"

Wspólny Słownik Zamówień: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2010 do 31.07.2012

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – lektorzy, nauczyciele języków obcych w liczbie zapewniającej realizację zamówienia, tj. co najmniej 3 lektorów języka niemieckiego, 3 lektorów języka angielskiego oraz 1 lektor języka włoskiego. Wymagana jest również kadra metodyczna - po jednym metodyku dla każdego z języków obcych. Dopuszcza się aby metodykiem był wskazany przez Wykonawcę lektor posiadający wyższe wykształcenie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie danych zawartych w załączniku „Wykaz osób” i oświadczenia Wykonawcy oraz przedłożonych przez wykonawcę dokumentów, z których wynikało będzie prawo do dysponowania tymi osobami.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2010-09-22 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2010-09-14

 

Burmistrz Obornik Śląskich

 

 

-mgr Paweł Misiorek-

 

 

 

 

Załączniki:

 

  1. SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona_języki obce
  2. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2_Wzór umowy
  4. Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków
  5. Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  6. Załącznik nr 5_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  7. Załącznik nr 6_Wykaz osób
 

Załączniki

SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona_jezyki_obce.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 214.5k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 142.47k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 135.48k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 87.84k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 102.69k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 87.4k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 100k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 526
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2010-09-15 13:43:54
Czas publikacji: 2010-09-15 13:43:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak