Ogłoszenie na dostawę sprzętu multimedialnego do celów edukacyjnych w zakresie projektu  

 

Ogłoszenie na dostawę sprzętu multimedialnego do celów edukacyjnych w zakresie projektu  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawa sprzętu multimedialnego do celów edukacyjnych w zakresie projektu "WDROŻENIE KOMPLEKSOWYCH PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH 4 SZKÓŁ W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE OBEJMUJĄCYCH ZAJĘCIA DODATKOWE, DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ORAZ OPIEKĘ PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNĄ UCZNIÓW"

(  zamieszczone w BZP w dniu 23.09.2010, nr ogłoszenia: 262301-2010)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych                                         tel. (71) 310 35 19 w. 437.

·       w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Śliwiński - informatyk                                                                                  tel. (071) 310 35 19

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa sprzętu multimedialnego do celów edukacyjnych w zakresie projektu "WDROŻENIE KOMPLEKSOWYCH PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH 4 SZKÓŁ W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE OBEJMUJĄCYCH ZAJĘCIA DODATKOWE, DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ORAZ OPIEKĘ PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNĄ UCZNIÓW"

Wspólny Słownik Zamówień: 32232000-8 - Sprzęt wideokonferencyjny, 38651600-9 – Kamery cyfrowe, 30213100-6 – Komputery przenośne, 38634000-8 – mikroskopy optyczne

Zakres zamówienia: wg załącznika ZESTAWIENIE SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO CELÓW EDUKACYJNYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2010-10-18

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, min. 3 dostaw podobnych co do zakresu jak będącego przedmiotem zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączniku "Wykaz dostaw".

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami lub podmiotami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawiedanych zawartych w załączniku "Wykaz osób i podmiotów" i oświadczenia Wykonawcy oraz przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, z których wynikało będzie prawo do dysponowania tymi osobami lub podmiotami.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 500.00 zł (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 zł)

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2010-10-01 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2010-09-23

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

 

-mgr Paweł Misiorek-

 

 

 

Załączniki:

  1. SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona
  2. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2_Wzór umowy
  4. Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków
  5. Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  6. Załącznik nr 5_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  7. Załącznik nr 6_ Zestawienie sprzętu multimedialnego do celów edukacyjnych
  8. Załącznik nr 7_Wykaz osób i podmiotów
  9. Załącznik nr 8_Wykaz dostaw
 

Załączniki

SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 228.69k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 140.6k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 124.43k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.07k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 99.58k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.63k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6__Zestawienie_sprzetu_multimedialnego_do_celow_edukacyjnych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 119.38k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Wykaz_osob_i_podmiotow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 99.17k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_8_Wykaz_dostaw.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.93k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 585
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-09-24 10:09:25
Czas publikacji: 2010-09-24 10:09:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak