Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich - I Etap  

 

  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY,

Dworcowa 26 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel./fax (71)310 12 51,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich - I Etap

Wybrano ofertę:

    MARAPOL Sp. z o.o.

    ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43/7

    50-369 Wrocław

    Cena oferty: 470 686,08 zł brutto

  – Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

Razem [pkt]

 

1

 

MARAPOL Sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43/7

50-369 Wrocław

(1)

100,00

 

 

 

100,00

1

AS-BUD Firma Budowlana Andrzej Szabat

ul. II Armii WP 47

55-120 Oborniki Śląskie

(3)

93,86

 

 

 

93,86

 W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

P.P.U.H. STYROBUD Sp. z o.o.

Wilczyn, ul. Obornicka 24

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Oferent nie dostarczył Zamawiającemu aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.                       

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2014-07-23                                    DYREKTOR

                                                                       Obornickiego Ośrodka Kultury

                                                                                mgr Halina Muszak

 


Liczba odwiedzin : 574
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2014-07-23 15:44:41
Czas publikacji: 2014-07-23 15:44:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak