Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i montaż urządzeń sportowych do Street Workout Parku i Skate Parku, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw oraz montaż lamp solarnych na terenie miasta Oborniki Śląskie 

 
OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH DO STREET WORKOUT PARKU I SKATE  PARKU, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW ORAZ MONTAŻ LAMP SOLARNYCH NA TERENIE MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE

 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawa i montaż urządzeń sportowych do Street Workout Parku i Skate  Parku, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw oraz montaż lamp solarnych na terenie miasta Oborniki Śląskie

(  zamieszczone w BZP w dniu 29.06.2015, nr ogłoszenia: 158318 - 2015)

 

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

2

  Martyna Ostaszewska - podinspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 wew. 420.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Dominika Łasica - inspektor tel. (71) 310-35-19

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa i montaż urządzeń sportowych do Street Workout Parku i Skate  Parku, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw oraz montaż lamp solarnych na terenie miasta Oborniki Śląskie

Wspólny Słownik Zamówień: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw, 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Zakres zamówienia: wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - zał. nr 3A, 3B, 3C     i 3D do SIWZ, odpowiednio dla każdego z zadań.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 4 zadania:

-zadanie nr 1 - Dostawa i montaż urządzeń sportowych do Street Workout Parku przy ul. Wrocławskiej 6/10 w Obornikach Śląskich

- zadanie nr 2 - Dostawa i montaż urządzeń do Skate  Parku przy ul. Zielonej w Obornikach Śląskich

- zadanie nr 3 - Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw przy ul. Sikorskiego 2 i Kownackiego 3 w Obornikach Śląskich

- zadanie nr 4 - Dostawa i montaż 2 szt. lamp wykorzystujących energię odnawialną (solarno-wiatrową) - plac zabaw przy ul. Sikorskiego 2 oraz Skate Parku przy ul. Zielonej w Obornikach Śląskich

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

- zadanie nr 1 – 30 dni od daty podpisania umowy

- zadanie nr 2 – 30 dni od daty podpisania umowy

- zadanie nr 3 – data zakończenia 28-08-2015 r.

- zadanie nr 4 – 30 dni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym realizacja w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to

w tym okresie, wykonali, tj. zrealizowali w sposób należyty:

- dla zadania częściowego nr 1:

- minimum 2 zamówienia polegające na dostawie i montażu urządzeń sportowych do Street Workout Parku do co najmniej dwóch różnych odbiorców, o wartości nie niższej niż 80 000 PLN brutto łącznie,

- dla zadania częściowego nr 2

- minimum 2 zamówienia polegające na dostawie i montażu urządzeń do Skate Parku do co najmniej dwóch różnych odbiorców, o wartości nie niższej niż 80 000 PLN brutto łącznie,

- dla zadania częściowego nr 3

- minimum 2 zamówienia polegające na dostawie i montażu urządzeń na place zabaw do co najmniej dwóch różnych odbiorców, o wartości nie niższej niż 80 000 PLN brutto łącznie,

- dla zadania częściowego nr 4

- montaż co najmniej 2 punktów świetlnych z lampami wykorzystującymi energię odnawialną (solarno-wiatrową).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku WYKAZ DOSTAW popartych odpowiednimi poświadczeniami, np. referencjami, z podaniem nazwy zamawiającego, ich zakresu, wartości oraz daty zrealizowania.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

- co najmniej 1 osoba do kierowania pracami związanymi z wykonaniem każdego

z przedmiotów zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i załącznika WYKAZ OSÓB oraz OŚWIADCZENIA O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 500.00 zł (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

95%

1

Cena (koszt)

95%

1

Cena (koszt)

95%

1

Cena (koszt)

95%

2

Termin wykonania

5%

2

Termin wykonania

5%

2

Termin wykonania

5%

2

Termin wykonania

5%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2015-07-08 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-06-29

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona _pakiety_ (214.4 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (107 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (79.1 KB)

04 Załącznik nr 3A_Opis przedmiotu zamowienia - Zadanie 1 (1.1 MB)

05 Załącznik nr 3B_Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 2 (441.2 KB)

06 Załącznik nr 3C_Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 3 (5.5 MB)

07 Załącznik nr 3D_Opis przedmiotu zamowienia - Zadanie 4 (37.6 KB)

08 Załącznik nr 4_Szczegóły urządzeń Skate Parku (1.6 MB)

09 Załącznik nr 5_Plan zagospodarowania terenu placu zabaw (10.2 MB)

10 Załącznik nr 6_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.5 KB)

11 Załącznik nr 7_Wykaz dostaw (70.5 KB)

12 Załącznik nr 8_Wykaz osób (38 KB)

13 Załącznik nr 9_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (31.5 KB)

14 Załącznik nr 10_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (48 KB)

15 Załącznik nr 11_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (47.5 KB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1 Odpowiedzi na zapytania 1_BIP (78.3 KB)

2 Odpowiedzi na zapytania 2_BIP (65.3 KB)

 

Liczba odwiedzin : 930
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-06-29 14:27:44
Czas publikacji: 2015-06-29 14:27:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak