Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich 

 

  

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Pismo: ZP.271.38.2014                                                                             Oborniki Śląskie dnia: 2014-10-01

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

                                                                                                                                  Zamawiający

                                                                                                                        Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                                           mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 575
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2014-10-01 16:39:51
Czas publikacji: 2014-10-01 16:39:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak