Zapytanie ofertowe: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2013 roku 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2013 roku”

 

 Znak sprawy: ZPiPŚ.271.5.2013                                                                 Oborniki Śląskie,  2013-01-11                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2013 roku.

I. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2013.

- Gazeta powinna mieć zasięg regionalny (Dolny Śląsk) oraz powinna być wydawana w trybie codziennym lub tygodniowym.

- Wykonawca powinien określić proponowaną stronę, na której ukaże się ogłoszenie
w ramach przedstawionej wyceny (np. strona ogłoszeniowa);

- Wykonawca powinien określić nakład prasy;

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje

najniższą cenę za 1 cm2 ogłoszenia ramkowego.

CPV: 79342000-3 

1)      Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy (załącznik nr 4 do formularza ofertowego).

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

1

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.             Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

 

                                                                                          Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                          Cena badana

IV.              Opis sposobu obliczania ceny:

 

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V.                Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI.             Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia
2013-01-18 do godz. 10:00

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej

dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez

Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2013 roku. Znak sprawy: ZPiPŚ.271.5.2013”

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej http://bip.oborniki-slaskie.pl i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń

VIII.  Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1.    Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

2. Artur Olszewski – inspektor ds. oświaty i promocji tel. (071) 310 35 19 wew. 424

e-mail: olszewski@oborniki-slaskie.pl

 Załączniki:

- Formularz ofertowy  (41.9 KB)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków  (33.1 KB)

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  (45.2 KB)

- Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (32.6 KB)

- Wzór umowy (46.5 KB) 

 

                                                                                                          BURMISTRZ OBORNIK ŚOLĄSKICH

                                                                                                               mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 647
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-01-11 15:22:16
Czas publikacji: 2013-01-11 15:22:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak