Unieważnienie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych 

 

  

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Pismo: ZP.271.33.2015/2                                                      Oborniki Śląskie dnia: 2015-06-25

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych,

z powodu: wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
UZASADNIENIE

Zbyt mało precyzyjny opis przedmiotu zamówienia będący częścią SIWZ dotyczący ilości dni przewozów spowodował różnice w obliczeniu ceny globalnej poszczególnych ofert. Wyżej wymieniony mało precyzyjny zapis spowodował, że oferty nie mogą być porównywane, bowiem zostały skalkulowane na różnych podstawach. Dopuszczenie takich ofert do postępowania naruszało by zasadę równego traktowania, co z kolei skutkowało by nieważnością umowy podpisanej na podstawie rozstrzygnięcia takiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 622
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-06-25 13:06:46
Czas publikacji: 2015-06-25 13:06:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak