Unieważnienie postępowania pn.: Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim 

 

  

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: ZPPiO.271.61.2013                                                  Oborniki Śląskie dnia: 2013-10-08

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

 

                                                                                                                                           Zamawiający

                                                                                                                                    ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                                                          mgr Karol Kos

 


Liczba odwiedzin : 557
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-10-08 15:32:59
Czas publikacji: 2013-10-08 15:32:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak