Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: WYKONANIE REMONTU CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 342 ULICA WROCŁAWSKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PO STRONIE WSCHODNIEJ 

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA:
WYKONANIE REMONTU CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 342 ULICA WROCŁAWSKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PO STRONIE WSCHODNIEJ
 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Pismo: ZPPiO.271.64.2013/4                                               Oborniki Śląskie dnia: 2013-10-14

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE REMONTU CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 342 ULICA WROCŁAWSKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PO STRONIE WSCHODNIEJ.,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

 

UZASADNIENIE

Cena najtańszej oferty przewyższa kwotę dostępną w budżecie Zamawiającego przewidzianą na realizację zamówienia.

 

    Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 571
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-10-16 13:56:48
Czas publikacji: 2013-10-16 13:56:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak