Unieważnienie postępowania pn.: Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie 

 
  

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: ZPPiO.271.67.2013                                                                                   Oborniki Śląskie dnia: 2013-10-17

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE

 W postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony nie wpłynęła żadna ważna oferta. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

                                                                                                          Zamawiający:

                                                                                                 ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                            mgr Karol Kos

 

Liczba odwiedzin : 578
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-10-17 15:07:57
Czas publikacji: 2013-10-17 15:07:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak