Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2015 roku.Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2015 roku. 

 

  

                                                                                                                      Oborniki Śląskie, 20.01.2015 r.

              ZP.271.3.2015                                                        

             ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie
w 2015 roku.

CZĘŚĆ I:

 Przedmiotem zamówienia jest obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2015 polegająca na wykonaniu projektu oraz emisji ogłoszeń w prasie obejmującej swym zasięgiem teren  województwa dolnośląskiego.

- Gazeta powinna mieć zasięg regionalny (Dolny Śląsk) oraz powinna być wydawana w trybie codziennym lub tygodniowym.

CZĘŚĆ II:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2015 polegająca na wykonaniu projektu oraz emisji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

- Gazeta powinna mieć zasięg ogólnopolski oraz powinna być wydawana w trybie codziennym lub tygodniowym. 

CPV: 79342000-3 

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

- część I: 20 000,00 zł (brutto) wartość netto: 16 260,16 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro (4,2249) daje równowartość  3.848,65 euro.

- część II: 10 000,00 zł (brutto) wartość netto: 8 130,08 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro (4,2249) daje równowartość  1.924,33 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 12.01.2015 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………

b)     analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         Danuta Balowska – inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy

                                                   ( podać dane pracownika)

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……..…… Zamówienie o wartości poniżej 14 tysięcy euro netto……………………         

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

CZĘŚĆ I: Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2015 – zasięg

 teren  województwa dolnośląskiego

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Ilość pkt

1

Polskapresse Sp. z o.o.

Oddział Prasa Wrocławska

ul. Św. Antoniego 2/4

 50-073 Wrocław

(1)

ul. Domaniewska 45

02-672 Warszawa

45,36

1

AGORA S.A.

Warszawa O/Wrocław

Biuro Reklam i Ogłoszeń „Gazety Wyborczej”

(2) 

Plac Solny 2/3

50-060 Wrocław

100,00

 

CZĘŚĆ II: Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2015 –

zasięg ogólnopolski

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Ilość pkt

2

AGORA S.A.

Warszawa O/Wrocław

Biuro Reklam i Ogłoszeń „Gazety Wyborczej”

(2) 

Plac Solny 2/3

50-060 Wrocław

100,00

 

7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

AGORA S.A. Warszawa O/Wrocław

Biuro Reklam i Ogłoszeń „Gazety Wyborczej”, Plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław

 

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonywanie usługi.

10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych         

         Danuta Balowska - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy

            (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

 

11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

             Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

                            (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)

                                                                                                                 Martyna Ostaszewska  

                                                          ( podpis pracownika prowadzącego prace)

12.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                         (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                   Martyna Ostaszewska

                                                                         …………………….………………………                                 

                                                                            ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 

13.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną :

 

Nr rejestru: ZP.271.3.2015 data: 20-01-2015 r.                  

                                                                              

                                                                                            BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

                                                                                       Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 560
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2015-01-21 09:24:10
Czas publikacji: 2015-01-21 09:24:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak