Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PĘGOWIE PRZY ULICY GŁÓWNEJ 101. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA:
WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PĘGOWIE PRZY ULICY GŁÓWNEJ 101.
 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

 

Pismo: ZPPiO.271.60.2013/4                                                  Oborniki Śląskie dnia: 2013-10-24

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PĘGOWIE PRZY ULICY GŁÓWNEJ 101.,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

UZASADNIENIE

Cena najtańszej oferty znacznie przekracza kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na realizację zadania. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia budżetu inwestycji o kwotę, na którą wskazuje najtańsza oferta.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

-mgr Karol Kos-

 


Liczba odwiedzin : 573
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-10-31 10:54:11
Czas publikacji: 2013-10-31 10:54:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak