Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2014 

 

  

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: ZPPiO.271.72.2013

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu części postępowania

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić 3 części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki  Śląskie w roku kalendarzowym 2014, tj.

- CZĘŚĆ I: Warzywa i owoce

- CZĘŚĆ IV: Dania gotowe

z powodu: wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

- CZĘŚĆ V: Nabiał i przetwory mleczne

z powodu: przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

UZASADNIENIE

Dotyczy części I: Warzywa i owoce oraz części IV: Dania gotowe:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

 

Dotyczy części V: Nabiał i przetwory mleczne:

Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

                                                                                                                             Zamawiający:

                                                                                                                      ZASTĘPCA BURMISTRZA

     Oborniki Śląskie, 04.12.2013 r.                                                                         mgr Karol Kos

 


Liczba odwiedzin : 874
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-12-04 12:29:42
Czas publikacji: 2013-12-04 12:29:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak