Zapytanie ofertowe: Zakup oprogramowania - Serwerowy system operacyjny wraz z wirtualizacją i wdrożeniem w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego.” 

 

  

 

 

img_Logo.png

 

Gmina Oborniki Śląskie                                                           Oborniki Śląskie, 2015-05-27

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.28.2015

 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup oprogramowania  - Serwerowy system operacyjny wraz z wirtualizacją i wdrożeniem w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego.”

 

I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa:

 1. Serwerowy System Operacyjny z wirtualizacją  – 1 szt.
 2. Licencja dostępowa dla pięciu użytkowników nawiązujących połączenie z serwerem – 12 szt.
 3. Światłowód krosowy LC-LC duplex 2m 9/125 OS2 jednomodowy – 2 szt.
 4. Moduł miniGBIC 8 Gb Shortwave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP+   do karty HP 82Q PCIe 2 porty FC 8 Gb HBA zainstalowanej w serwerze HP ProLiant DL380e Gen8 – 2 szt.

Usługi:

 1. Instalacja i konfiguracja środowiska wirtualnego.
 2. Instalacja i konfiguracja maszyny wirtualnej Windows 2012.
 3. Instalacja i konfiguracja maszyny wirtualnej systemu CentOS 6.6.
 4. Instalacja i konfiguracja maszyny wirtualnej systemu CentOS 6.6.
 5. Migracja wraz z konfiguracją do maszyny wirtualnej systemu Windows 2003.
 6. Instalacja i konfiguracja AD wraz z polisami.
 7. Instalacja i konfiguracja WSUS.
 8. Podłączenie serwera i macierzy.
 9. Konfiguracja macierzy jako SAN.

System operacyjny musi posiadać następujące funkcjonalności:

 •  Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do każdego procesora fizycznego serwera.

 Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę

wymaganych licencji.

 •  Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w

środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

 •  Możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej

4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

 • Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i

dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

 •  Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością

uruchamiania min. 8000 maszyn wirtualnych.

 •  Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między

fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

 •  Wsparcie dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

 Wsparcie dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

 Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia,

czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

 • Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę

procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading lub równoważne.

 • Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu.

e. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików w oparciu o ich zawartość.

f. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny tj. wydany przez agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

g. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów

h. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

i. Graficzny interfejs użytkownika.

j. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

k. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji

l. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

m. Możliwość zdalnej konfiguracj i, administrowania oraz aktualizowania systemu.

n. Dostępność bezpłatnych narzędzi umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

o. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

p. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

a. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

b. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

- Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

- Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

- Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

c. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub

odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej30

d. Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

- Dystrybucję certyfikatów poprzez http

- Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

- Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen.Szyfrowanie plików i folderów.

e. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

f. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

g. Serwis udostępniania stron WWW.

h. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

i. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach,

j. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min. 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych.

k. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności

l. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

- Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

- Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

- Obsługi 4-KB sektorów dysków

- Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra

- Wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku różnych dostawców poprzez otwarty interfejs API.

- Kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model)

m. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

n. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).

o. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

p. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

q. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management.

r. Materiały edukacyjne w języku polskim.

 

Sieć komputerowa – Moduł miniGBIC FC 8 Gb – musi spełniać poniższe parametry.

Maksymalna szybkość przesyłania danych 8192 Mbit/s

Waga produktu 20 g

Wymiary produktu (SxGxW) 7.37 x 15.7 x 11.1 mm

Inne połączenia 1 x SFP (mini-GBIC)

Standardowe rozwiązania komunikacyjne FC

 

Termin wykonania usługi: 7 dni od podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

CPV:  48422000-2 ( Zestawy pakietów oprogramowania),

          48820000-2 (Serwery).  

II. Główne warunki  udziału w zapytaniu  ofertowym 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
 2. Potencjał techniczny
 3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 4. Dobrą sytuację ekonomiczna i finansowa 

III.             Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena za realizację zamówienia – waga 100%


IV.             Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie winno być wykonane w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia: 08.06.2015 r. do godz. 10:00.

b)  Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej

dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez

Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

f) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: Zakup oprogramowania - Serwerowy system operacyjny wraz z wirtualizacją i wdrożeniem w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego.”

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

VIII.  Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

a: w zakresie formalnym:

Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie, tel.: (71) 310 35 19 w. 447, e-mail: pawlak@oborniki-slaskie.pl

b: w zakresie merytorycznym:

Marek Śliwiński - informatyk, tel. (071) 310 35 19 w 415, e-mail: sliwinski@oborniki-slaskie.pl                                                                     

 

                                                                                                        Z-ca Burmistrza

                                                                                                     Henryk Cymerman

 

 

 

Załączniki:

01 Formularz ofertowy    (60.5 KB)                                                                  

02 Oświadczenie o spełnianiu warunków   (30.5 KB)                                   

03 Wzór umowy                                                                                                         (94 KB)

 


Liczba odwiedzin : 749
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2015-05-27 14:58:34
Czas publikacji: 2015-05-27 14:58:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak