Kierownictwo Urzędu - Burmistrz 

 
Kierownictwo Urzędu - Burmistrz 

 

Burmistrz

 

 

 

Funkcję Burmistrza sprawuje mgr Arkadiusz Poprawa

Tel: 071 310 35 19

Zadania Burmistrza

1.   Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach.

2.    Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1)   kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

2)   reprezentowanie gminy na zewnątrz,

3)  podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie osób do podejmowania tych czynności,

4)  stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,

5)  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

6)  kierowanie pracą Urzędu, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

7)  wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,

8)  upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji,

9) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy w obowiązującym trybie,

10) ogłaszanie uchwały Rady, w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

11) nadzorowanie realizacji budżetu,

12) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,

13) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych,

14) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy,

15) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu,

16) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

17) współdziałanie z Radą i jej komisjami.

              

 

Liczba odwiedzin : 1354
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2003-07-07 11:48:10
Czas publikacji: 2003-07-07 11:48:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak