Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 

 

 

 

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy:

 

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania:

Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy:

1. Bez równoczesnego wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu;

2. Z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie, natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.

W formie pisemnej na formularzu .ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO

W organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości w której osoba zamieszkuje.

Wzór formularza ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO

 

Kto i w jakich terminach jest zobowiązany do dokonania zameldowania:

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca niebędący obywatelem ww. państw przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego mającego trwać ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 14 dni. Zgłoszenia zameldowania można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz., 23 z późn. zm), tj. udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Okres czasowego pobytu cudzoziemca nie może przekroczyć okresu, w którym jest on uprawniony do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

Kto może dokonać czynności zameldowania:

  1. Osoba dokonująca zameldowania – osobiście.
  2. Pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
  3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenie pobytu czasowego
zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu czasowego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu w danym lokalu.

1. Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia:

- Wizę

lub

- Dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany - w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2014 poz. 1650) ze zm. lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

Ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.


Opłaty:

Czynność zameldowania jest wolna od opłat. Za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy pobierana jest opłata w wysokości 17 zł, określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) – (poza zwolnieniami ustawowymi ) zaświadczenie wydawane jest na wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1
Wydział Spraw Obywatelskich, w budynku „B”, II piętro

tel. (71) 310 29 26

Sprawę prowadzi:

Adriana Adach referent ds. Ewidencji Ludności

Elżbieta Jaros referent ds. Ewidencji Ludności

Termin i sposób załatwiania sprawy:
Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt czasowy następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego. Organ gminy wydaje takiej osobie na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r.,poz. 722 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1852)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

Ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

 

Załączniki

Zaświadczenie o zameldowaniu- dodana klauzula.odt

Data: 2017-04-03 14:18:03 Rozmiar: 18.12k Format: .odt Pobierz

zgloszenie_pobyt_czasowy.pdf

Data: 2017-04-03 14:18:03 Rozmiar: 305.25k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 619
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Adriana Adach
Osoba odpowiedzialna za informację : Adriana Adach
Czas wytworzenia: 2007-03-15 08:47:12
Czas publikacji: 2017-04-03 15:24:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak