Zameldowanie na pobyt stały 

 

 

 

 

Zameldowanie na pobyt stały:                                                                                                                           

 

Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania:

 Można dokonać zameldowania na pobyt stały:

 1. Bez równoczesnego wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu;

 2. Z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

 Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Uwaga: zameldowanie w miejscu pobytu stałego w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego sporządzającego akt urodzenia, jeżeli rodzice posiadają zameldowanie na pobyt stały.

Kto może dokonać czynności zameldowania:

1. Osoba dokonująca zameldowania – osobiście.

2. Pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymagane dokumenty:
1. Ważny dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
2. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego
Formularz do pobrania
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (akt notarialny, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej) Właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały w tym lokalu w formie czytelnego podpisu na zgłoszeniu meldunkowym.

Opłaty:
Czynność zameldowania jest wolna od opłat. Opłaty nie pobiera się również za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1
Wydział Spraw Obywatelskich, w budynku „B”, II piętro

 tel. (71) 310 29 26

Sprawę prowadzi:

Adriana Adach referent ds. Ewidencji Ludności

Elżbieta Jaros referent ds. Ewidencji Ludności

Termin i sposób załatwiania sprawy:
Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego. Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu, zaśwoiadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r.,poz. 722 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1852)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2017-04-03 11:33:42 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

zameldowanie_na_pobyt_staly_-_druk_do_pobrania.doc

Data: 2017-04-03 11:33:42 Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

Pelnomocnictwo-ewidencja_ludnosci.odt

Data: 2017-04-03 15:04:06 Rozmiar: 18.71k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 1580
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Adriana Adach
Osoba odpowiedzialna za informację : Adriana Adach
Czas wytworzenia: 2004-08-11 12:56:22
Czas publikacji: 2017-04-03 15:15:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak