UZUPEŁNIENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO 

 

UZUPEŁNIENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

 

 

UZUPEŁNIENIE AKTÓW

STANU CYWILNEGO

 

 

 

Właściwym do uzupełnienia aktu stanu cywilnego jest kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
2. Dokument tożsamości strony (dwów dosobistu lub paszport).
3. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy.
4. Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu / art.38 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego/.
5. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, albo uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.
6. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera on dane, które podlegają uzupełnieniu, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.
7.Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
    a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
    b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
    c) konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
   a)  dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
   b) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.  

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek - 39,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich  Bank Spółdzielczy  13 9583 0009 0000 1007 2000 0016

Termin i sposób załatwienia:
Wnioski o uzupełnienie załatwiane są bez zbędnej zwłoki; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.
Po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.


Podstawa prawna:

1.Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U.z 2016, poz.2064 z późn.zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).

 

Wniosek

Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-29 10:30:42 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 798
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2007-02-27 15:14:33
Czas publikacji: 2018-06-08 10:15:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak