Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 

 

 

Download/get/id,22233.html

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, udzielana osobom fizycznym, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Do wniosku o bonifikatę należy dołączyć:

- przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Pracodawcę lub Urząd Skarbowy,

UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty

- przez emerytów i rencistów: druk PIT-40A lub decyzję o wysokości przyznanej emerytury, za rok poprzedzający rok w którym składany jest wniosek, wydane przez ZUS,

UWAGA: w przypadku dołączenia do wniosku odcinka emerytury lub renty, wymagane jest złożenie oświadczenia, że dochody w pozostałych miesiącach roku nie uległy zmianie.

- w przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć oświadczenie co do źródeł utrzymania oraz zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego odnośnie braku zaliczek na podatek dochodowy,

- studenci winni dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją pobierania lub nie pobierania stypendium.

 

Opłaty:

Brak.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Punkt obsługi interesanta (parter budynku "A" Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich)

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 1

osoba odpowiedzialna: Antonina Majewska, tel.71  310 35 18

 

Termin odpowiedzi:

Termin załatwienia wniosku - w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Brak.

 

Uwagi:

1. Doręczenie wniosku o bonifikatę powinno nastąpić na piśmie do dnia 31 marca każdego roku.

2. W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność udzielenia wyjaśnień i przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

3. Osoby ubiegające się o uzyskanie w/w bonifikaty, do czasu rozpoznania wniosku zobowiązane są do wniesienia płatności do 31 marca w pełnej kwocie (100%), chyba, że do dnia 17 marca danego roku, za który ma być udzielona bonifikata złożą wniosek o ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej, zgodnie z art. 71 ust. 4 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Nie przedłożenie żądanych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, co w konsekwencji oznacza nieprzyznanie bonifikaty

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

Załączniki do pobrania:

1. Wniosek o udzielenie bonifikaty.

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2017-03-27 10:23:20 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 620
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Antonina Majewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Antonina Majewska
Czas wytworzenia: 2004-11-03 13:57:22
Czas publikacji: 2018-06-05 15:17:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak