Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży 

 

 

 

Download/get/id,22578.html

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych      

Wzór wniosku

 

Wymagane załączniki:

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
  2. Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa, w tym przypadku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest między innymi udzielenie pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnemu (mama, tata), zstępnemu (córka, syn) lub rodzeństwu.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Opłaty:

1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek Gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
- 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
2. Opłata, której mowa w pkt. 1, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie.
3. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
4. Opłatę, o której mowa w pkt.1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy:
- 37 500 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37 500 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
-77 000 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt.1.
5. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
6. Opłata skarbowa: 17 zł – za pełnomocnictwo

7. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść: na konto Urzędu Miejskiego nr 13 9583 0009 1007 2000 0016

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego

w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1 budynek B,

Osoba odpowiedzialna:

Monika Wawrzak, inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel. 71 310 29 26; 71 310 35 19 wew. 451

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487)

Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXI/235/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Oborniki Śląskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2005 r. Nr 80 poz. 1747)

-Uchwała nr 0150/XIX/278/01 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na terenie gminy Oborniki Śląskie. (204.2 KB)

- Uchwała nr 0150/XXXI/304/01 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Oborniki Śląskie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. (86.2 KB) (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2001 r. Nr 152 poz. 2053)

 

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia,

2) wniesienie opłaty,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa

 

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2016-05-19 14:19:57 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_alkoholu-2007.rtf

Data: 2016-05-19 14:19:57 Rozmiar: 49.28k Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 765
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Wawrzak Monika
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Wawrzak
Czas wytworzenia: 2004-04-13 09:30:38
Czas publikacji: 2016-05-20 09:55:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak