ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 

 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

 

Download/get/id,24206.html

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

 

 

 Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty tożsamości.
2. Zapewnienie.
3. Zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
4. Zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo\, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika.
5. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim,- także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym  stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo  w Polsce jest obowiązany:

  1. Dokument tożsamości
  2. Złożyć odpis aktu urodzenia
  3. Jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
  4. Złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo; jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu
  5. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa .


Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.Opłata:
1. 84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa.
2. 39zł - zezwolenie  na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień.
3. 1000 zł - zawarcie małżeństwa poza lokalem USC

/Opłaty uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich/.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich Bank Spółdzielczy 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016


Tryb odwoławczy
:

Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

Uwagi:

1. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego (tj. w obrębie Gminy Oborniki Śląskie), w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo  osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Za dzielenie ślubu poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł.

2. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo albo wskazane we wniosku miejsce nie zapewnia zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński pisemnie odmawia on przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym terminie lub miejscu.

3. Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby zamierzają zawrzeć małżeństwo, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Wniosek

4.Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

 Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

5. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

6. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

(EOG);

3) konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula  na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

7.Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.

 

 

Ważne:

Można powiadomić Urząd Stanu Cywilnego drogą mailową na adres   freus@oborniki-slaskie.pl o planowanej wizycie w celu złożenia zapewnienia podając swoje dane : imiona, nazwiska, numery PESEL oraz wskazując aktualny stan cywilny (można dodatkowo podać telefon kontaktowy). Pozwoli to na zmigrowanie aktów stanu cywilnego nupturientów do rejestru stanu cywilnego.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO NIE UDZIELA TELEFONICZNIE INFORMACJI   O WOLNYCH TERMINACH ŚLUBÓW.

CELEM DOKONANIA REZERWACJI TERMINU ŚLUBU NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBIŚCIE DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH.

MOŻLIWE JEST DOKONANIE REZERWACJI TERMINU ŚLUBU W GRANICACH  BIEŻĄCEGO ROKU.

 Podstawa prawna:


1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.z 2016, poz. 2064)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t,j. Dz.U. z 2017, poz.682)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz.U.z 2016, poz. 1827)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego ( Dz.U. z 2015, poz.180).

 Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-29 10:22:34 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 1474
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2004-07-06 09:15:47
Czas publikacji: 2018-06-06 13:24:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak