Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Oborniki Śląskie 

 

  

 

                                                                                                   Oborniki Śląskie, 09.08.2012 r.

ZPiPŚ.271.35.A.2012

      ( znak sprawy )

 

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Projektu pt. Wyposażenie świetlic wiejskich w 9 miejscowościach w Gminie Oborniki Śląskie, które przystąpiły do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

- część I: Dostawa sprzętu AGD

- część II: Dostawa stołów do ping-ponga, piłkarzyków, bilarda oraz gier planszowych

- część III: Dostawa pieca kominkowego

3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 22 897,00 zł (brutto) wartość netto: 18 615,45 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro daje równowartość 4 631,17 euro (netto).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 12.06.2012 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – na podstawie telefonicznego oraz internetowego badania rynku

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Katarzyna Jarczewska – podinspektor ds. pozyskiwania środków unijnych                                                

      ( podać dane pracownika)

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……… Zamówienie o wartości poniżej 14 tysięcy euro netto …...............…………

 6.      Dla zamówień poniżej 14 000 euro, w dniu 25-07-2012 r. zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej  http://bip.oborniki-slaskie.pl 

7.      W terminie składania ofert, tj. do dnia 02-08-2012 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty:

CZĘŚĆ I: Dostawa sprzętu AGD - Unieważnienie postępowania

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

(brutto)

Uwagi

1

PHPU ZUBER

Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29 C

50-424 Wrocław

17 892,81 zł

*Cena po negocjacjach

z Wykonawcą

2

GAMA Plawgo & Zawisza

Spółka Jawna

ul. Szczecińska 25A

75-122 Koszalin

27 518,79 zł

Oferta złożona

 po wyznaczonym terminie

 

CZĘŚĆ II: Dostawa stołów do ping-ponga, piłkarzyków, bilarda oraz gier planszowych

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

(brutto)

Uwagi

1

CHEC – SPORT

Anna Chęć

ul. Zabrzańska 51

41-700 Ruda Śląska

7 129,08 zł

-

2

KAL-SPORT

Hurtownia Sportowe

Al. Rajtana 8

35-310 Rzeszów

6 390,00 zł

-

3

SK-SPORT Sp. J.

S. Gulina; K. Łuszcz

ul. Siemieńskiego 14

35-203 Rzeszów

5 543,00 zł

Najkorzystniejsza oferta

*Cena po negocjacjach

z Wykonawcą 

4

PHPU ZUBER

Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29 C

50-424 Wrocław

6 396,00 zł

-

5

GAMA Plawgo & Zawisza

Spółka Jawna

ul. Szczecińska 25A

75-122 Koszalin

9 348,00 zł

Oferta złożona

 po wyznaczonym terminie

 

CZĘŚĆ III: Dostawa pieca kominkowego - Unieważnienie postępowania

Nr propo-zycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena (brutto)

Uwagi

1

GAMA Plawgo & Zawisza

Spółka Jawna

ul. Szczecińska 25A

75-122 Koszalin

2 275,50 zł

Oferta złożona

 po wyznaczonym terminie

 

8.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 

9.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

CZĘŚĆ I: Dostawa sprzętu AGD -  Unieważnienie postępowania - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ II: Dostawa stołów do ping-ponga, piłkarzyków, bilarda oraz gier planszowych

SK-SPORT Sp. J.  S. Gulina; K. Łuszcz

ul. Siemieńskiego 14

35-203 Rzeszów 

CZĘŚĆ III: Dostawa pieca kominkowego - Unieważnienie postępowania

10.  Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

 

CZĘŚĆ I: Dostawa sprzętu AGD - Unieważnienie postępowania - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ II: Dostawa stołów do ping-ponga, piłkarzyków, bilarda oraz gier planszowych

- Wykonawca zaproponował najniższą cenę.

CZĘŚĆ III: Dostawa pieca kominkowego – Unieważnienie postępowania w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

11.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych   

Katarzyna Jarczewska – podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych                                          

            (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

12.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

        Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych

         (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)

                                                     Martyna Maślej

                                                         ( podpis pracownika prowadzącego prace)

 

13.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych

                                                                    (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

 

                                                                                               Martyna Maślej                            

                                                                   ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 

14.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną :

     Nr rejestru: ZPiPŚ.271.35.A.2012 data: 09-08-2012 r.

                

                                                                        ZASTĘPCA  BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

 

                                                                                                    mgr Karol Kos

 

 


Liczba odwiedzin : 826
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-08-09 13:22:21
Czas publikacji: 2012-08-09 13:22:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak