Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 

 

 

 

 

Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

                                                                                                                                     

 

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Zgodnie z ustawą z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności Dz. U. z 2016 r., poz. 722 ze zm.) pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania:

 Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

 1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu;

 2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;

 Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.
Kto może dokonać czynności zameldowania:

 

1. Osoba dokonująca zameldowania – osobiście.

2. Pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: Zameldowanie w miejscu pobytu czasowego w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego sporządzającego akt urodzenia, jeżeli rodzice nie posiadają zameldowania na pobyt stały.
Uwaga: Zameldowanie na pobyt czasowy dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku gdy rodzice dziecka nie mają żadnego adresu zameldowania, zostaną pouczeni o konieczności dopełnienia tego obowiązku.

Wymagane dokumenty:

1. Ważny dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
2. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu czasowego
Formularz do pobrania
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt czasowy (akt notarialny, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej) Właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt czasowy w tym lokalu w formie czytelnego podpisu na zgłoszeniu meldunkowym.

Opłaty:
Czynność zameldowania jest wolna od opłat. Opłaty jest pobierana za wydanie Za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowt pobierana jest opłata w wysokości 17 zł, określona w ustawie dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) – (poza zwolnieniami ustawowymi) zaświadczenie wydawane jest na wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1
Wydział Spraw Obywatelskich w budynku „B”, II piętro

tel. (71) 310 29 26

Prowadzące sprawy :

Adriana Adach referent ds. Ewidencji Ludności

Elżbieta Jaros referent ds. Ewidencji Ludności

Termin i sposób załatwiania sprawy:
Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt czasowy następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego. Organ gminy wydaje takiej osobie na wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1852)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2017-04-03 12:55:20 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Pelnomocnictwo-ewidencja_ludnosci.odt

Data: 2017-04-03 12:55:20 Rozmiar: 18.71k Format: .odt Pobierz

zgloszenie_pobyt_czasowy.pdf

Data: 2017-04-03 12:55:20 Rozmiar: 305.25k Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie o zameldowaniu- dodana klauzula.odt

Data: 2017-04-03 12:55:20 Rozmiar: 18.12k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 721
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Adriana Adach
Osoba odpowiedzialna za informację : Adriana Adach
Czas wytworzenia: 2004-08-11 12:54:53
Czas publikacji: 2017-04-03 15:17:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak