Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Wyposażenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęgowie. 

 

  

   ZPiPŚ.271.52.2012

             ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

- Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęgowie. 

3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 24 240,00 zł (brutto) wartość netto: 19 707,32 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro daje równowartość 4 902,81 euro (netto).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 06.08.2012 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – na podstawie telefonicznego oraz internetowego badania rynku

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)      odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Leszek Pawlak – Kierownik Wydziału  Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych                                              

      ( podać dane pracownika)

 5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……… Zamówienie o wartości poniżej 14 tysięcy euro netto …...............…………

6.      Dla zamówień poniżej 14 000 euro, w dniu 08-08-2012 r. zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej  http://bip.oborniki-slaskie.pl

7.      W terminie składania ofert, tj. do dnia 14-08-2012 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

(brutto)

Uwagi

1

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

23 172,38 zł

-

 8.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 9.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

10.  Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

- Wykonawca spełnił wymogi Zamawiającego oraz zaproponował korzystną cenę. 

11.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych   

            (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

12.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

        Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych

         (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)

 

Martyna Maślej

                                                         ( podpis pracownika prowadzącego prace)

13.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych

                                                                    (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

 

                                                                   Martyna Maślej                            

                                              ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

14.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną :

     Nr rejestru: ZPiPŚ.271.52.2012 data: 16-08-2012 r.

 

 

                                                                          ZASTĘPCA  BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

 

                                                                                                    mgr Karol Kos

 

 

 


Liczba odwiedzin : 545
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-08-16 09:05:06
Czas publikacji: 2012-08-16 09:05:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak