ZAŚWIADCZENIE (DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO) STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA 

 

ZAŚWIADCZENIE (DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO) STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

 

 

Download/get/id,22025.html

ZAŚWIADCZENIE (DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO) STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

 

 

 

Wymagania:
1. Dokumenty tożsamości.
2. Zapewnienie.
3. Obywatel polski, krtóry zamierza wstąpić w związek małzeński , lecz nie posiada  aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - także dokument potwierdzajacy zawarcie małzeństwa z dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienie małżeństwa.
4. Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce jest obowiązany:
 a) przedstawić dokument tożsamości,
 b) zapewnienie,
 c) dokument stwierdzajacy, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małzeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu,
d) jeżeli na podstawie w/w dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu aktu małzeństwa  (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego) - odpis aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim - odpis aktu małzeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małzeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Opłata:
84 zł  - za sporządzenie aktu małżeństwa / wpłata na konto urzędu miejsca zawarcia małżeństwa/.

Rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich Bank Spółdzielczy 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016.

Forma załatwienia:
1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub odmowa wydania zaświadczenia.
2. Sporządzenie aktu lub odmowa sporządzenia aktu małżeństwa.

Termin załatwienia
1. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.
2. Sporządzenie aktu małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego.
Odmowa wydania zaświadczenia (pismo Kierownika USC) .

Uwagi:
1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG);
3) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

5. Małżeństwo zawarte przed duchownym jest skuteczne zgodnie z prawem polskim pod warunkiem ,że właściwy akt prawny, umowa międzynarodowa lub ustawa przewiduje taką możliwość.

W stosunku do Kościoła Katolickiego przewiduje to Konkordat z 22 lipca 1993r. (Dz.U. Z 1998 r., Nr 51 poz.318) i ustawa z 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 29, poz.154 ze zm.).

Możliwość zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami w prawie polskim mają również kościoły i inne związki wyznaniowe, które ustawowo uregulowały stosunki z państwem i którym ustawa z 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1998 r. Nr 59, poz.375) możliwości takie dała. Są to:

 

 • Kościół Katolicki;

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski;

 • Kościół Ewangelicko-Reformowany;

 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny;

 • Kościół Chrześcijan Baptystów;

 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego;

 • Kościół Polskokatolicki;

 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich;

 • Kościół Starokatolicki Mariawitów;

 • Kościół Zielonoświątkowy

 • gminy wyznaniowe żydowskie w RP

 

 Ważne:
Jeżeli akty urodzeń narzeczonych  (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone w USC w Obornikach Śląskich zaświadczenie wydawane jest od razu.
Jeżeli którykolwiek z w/w aktów stanu cywilnego narzeczonych został sporządzony w innym USC, zaświadczenie zostanie wydane do 7 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2016, poz.2064).

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017r, poz.682).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1827). 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia


 Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-29 10:23:35 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 947
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2004-07-06 09:21:11
Czas publikacji: 2018-06-08 08:34:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak