Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich” 

 

  

                                                                                                    Oborniki Śląskie, 21.08.2012 r.

         ZPiPŚ.271.55.2012

             ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

 

- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”. 

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 1000,00 zł (brutto) wartość netto: 813,01 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro daje równowartość 202,26 euro (netto).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 13.08.2012 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – na podstawie telefonicznego oraz internetowego badania rynku

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Katarzyna Jarczewska – podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

                                                                     ( podać dane pracownika)

 5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……… Zamówienie o wartości poniżej 14 tysięcy euro netto …...............…………

 6.      Dla zamówień poniżej 14 000 euro, w dniu 13-08-2012 r. zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej  http://bip.oborniki-slaskie.pl 

7.      W terminie składania ofert, tj. do dnia 20-08-2012 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

(brutto)

Uwagi

1

P.P.H.U. Janusz Ciosek

WIELKAreklama

ul. Warszawska 10

98-300 Wieluń

1 476,00 zł

 

 

2

Muffin Kaszczuk Ewa

ul. Wesoła 47

68-200 Dzierżoniów

3 690,00 zł


 8.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 9.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

- Zamawiający unieważnił postępowanie.

10.  Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

- Ceny ofert przewyższyły kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych   

            (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

12.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

        Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych

         (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)

Martyna Maślej

           ( podpis pracownika prowadzącego prace)

 13.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych

                                                                    (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                             Martyna Maślej                          

                                   ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 14.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną :

     Nr rejestru: ZPiPŚ.271.55.2012 data: 21-08-2012 r.

                                                                                                                            ZASTĘPCA BURMISTRZA

         

                                                                                                                                     mgr Karol Kos

 

- Protokół z postępowania z logotypami  (61.9 KB)

  

 

 


 


Liczba odwiedzin : 590
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-08-22 09:55:11
Czas publikacji: 2012-08-22 09:55:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak