Wydawanie dowodów osobistych - informacje dodatkowe 

 

Wydawanie dowodów osobistych - informacje dodatkowe

 

Download/get/id,21518.html

Wydawanie dowodu osobistego- informacje dodatkowe

 

 

 

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Złożenie wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy.

2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny

3. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

4. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wymaga obecności tej osoby, chyba że była ona obecna przy składaniu wniosku.

5. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

6. Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.

7. W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu, a jeśli został już wydany nowy dowód osobisty- niezwłocznie złożyć odnaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.

8. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

  • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;

  • niezwłocznie – w przypadku:

  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego

  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza

  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

9. Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zmiany danych w nim zawartych.

10. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego od osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych następuje po przedstawieniu przez opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę lub niepełnosprawność uniemożliwiające poruszanie się.

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2005-03-22 13:17:54 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 3754
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Łucja Sandulska
Czas wytworzenia: 2015-11-13 11:08:21
Czas publikacji: 2015-12-18 13:53:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak