Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

                                               Oborniki Śląskie dnia: 2012-09-21

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY,

z powodu: wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
UZASADNIENIE

Po zakończeniu części jawnej postępowania - otwarciu ofert, Zamawiający zorientował się, że pozostała jeszcze jedna oferta, która została złożona w terminie określonym w SIWZ. Brak publicznego otwarcia prawidłowo złożonej oferty rodzi skutek w postaci braku możliwości udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, wybranemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 606
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-09-25 08:53:37
Czas publikacji: 2012-09-25 08:53:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak