Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wielkiej Lipie w ramach projektu pn. „Świetlica Lipówka – rozwój moją przyszłością”  

 

  

Oborniki Śląskie, 21 września 2012 r.

 

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.67.2012    

 

 

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

  1. Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

                Gmina Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

 

Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wielkiej Lipie w ramach projektu
pn. „Świetlica Lipówka – rozwój moją przyszłością”

- część I     Dostawa stołu bilardowego.

- część II    Dostawa dywanu i chusty Klanzy.

- część III  Dostawa sprzętu AGD.

- część IV   Dostawa sprzętu multimedialnego.

- część V     Dostawa mebli.

- część VI   Dostawa sprzętu RTV.

  1. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 26 582 zł (brutto), wartość netto:  21 611,38 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro daje równowartość 5 376,50 euro (netto).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10 września 2012 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – uzyskanych w internecie …....................
....................................................................................................................................

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

  1. Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

           …………………… Martyna Maślej ………………………...................

                                                   ( podać dane pracownika)

  1. Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……… Zamówienie o wartości poniżej 14 tysięcy euro netto …...............…………

 

  1. Wykaz wykonawców, których zaproszono do złożenia propozycji cenowej:

Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie BIP Urzędu Miasta Oborniki Śląskie
w dniu 13 września 2012 r.

 

 

 

  1. Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr ofert.

 

Nazwa firmy

 

Siedziba firmy

Cena brutto

(poszczególnych części)

1

P.W.D. „APEX”

97-500 Radomsko

Strzałków, ul. Kopernika 12

V – 5987,64

2

MPC Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Magdalena Podrez-Raczycka

 

52-213 Wrocław

ul. Nienackiego 175/2

V – 9507,90

3

Mix-elektronics S.A.

32-050 Skawina

ul. Krakowska 87

III – 433,00, VI – 6755,00

4

Net Center

Tomasz Kaczmarczyk

44-114 Gliwice

ul. Derkacza 5

III – 713,40, IV – 6745,32,

VI – 6740,40

5

PHPU ZUBER

Andrzej Zuber

50-424 Wrocław

ul. Krakowska 29c

I – 2337,00, II – 1230,00, III – 615,00, IV – 11193,00,

VI – 7749,00

6

EURO-MEBLE

40-301 Katowice

ul. Siemianowicka 5a

V – 7773,60

7

Centrum Zaopatrzenia Szkół

„ULART-CEZAS”

66-400 Gorzów Wlkp.

Al. 11 Listopada 156

I – 2745,36, II – 1121,76,

III – 798,27, IV – 9594,00, V – 7257,00, VI – 7419,36

8

EL-KAR

Firma Handlowo-Usługowa

S.K.E. Skwara, I. Skwara-Kucharska

 

26-300 Opoczno

ul. Biernackiego 18g

 

III – 578,10, IV – 8030,67,

VI – 6900,30

 

 

  1. Opis kryteriów:

 

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 

  1. Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy) na część:

I -  PHPU ZUBER Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c.

II - Centrum Zaopatrzenia Szkół „ULART-CEZAS”,66-400 Gorzów Wlkp.,

Al.11Listopada 156.

III - Mix-elektronics S.A., 32-050 Skawina, ul. Krakowska 87.

IV - Net Center Tomasz Kaczmarczyk, 44-114 Gliwice, ul. Derkacza 5.

V - P.W.D. „APEX”, 97-500 Radomsko, Strzałków, ul. Kopernika 12.

VI - Net Center Tomasz Kaczmarczyk, 44-114 Gliwice, ul. Derkacza 5.

 

10.  Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

                        Najniższa sumaryczna cena  za dostawy danego rodzaju.

11.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:


………………… Leszek Pawlak – kierownik Wydziału ZPiPŚ …………………..…
………................. Katarzyna Jarczewska – inspektor Wydziału ZPiPŚ …....……...…

            (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

 

12.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

 

………....................... Martyna Maślej – podinspektor Wydziału ZPiPŚ ……………………………

                            (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)

                                                                                                               Martyna Maślej                                             

                                                                           (podpis pracownika prowadzącego prace)

 

13.  Dokumentację sporządził:               Leszek Pawlak – kierownik Wydziału ZPiPŚ

                                                                    (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

 

 

                                                                                 Leszek Pawlak

                                                                                                  ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 

 

14.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną :

 

Nr rejestru: ZPiPŚ.271.67.2012  data: 21 września 2012 r.

                                                                                         BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

                                                                                      mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 574
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-10-04 11:25:00
Czas publikacji: 2012-10-04 11:25:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak