ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA 

 

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

 

Download/get/id,22539.html

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

 

 

  

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

 

Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka ( dowód osobisty lub paszport) - do wglądu.
2. Oświadczenie rodziców o nadanych imionach ( w przypadku rejestracji urodzenia przez osobę upoważnioną).
3. Pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Opłaty:

1. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.
2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu wnioskodawcy).

 

Termin odpowiedzi:

1. Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.
2. Po sporządzeniu aktu urodzenia  wydawany jest 1 odpis aktu urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL

Podstawa prawna:

 

 1. Art. 13, 14, 17, 20, 22, 30, 47, 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016, poz.2064 z poźn.zm.).

 

2. Art. 62, 88, 89, 89¹, 90¹ ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017, poz.682)

 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1827).

 

4. Art. 17 ust. 1 pkt.1, art. 19, 21, 29 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2016, poz.722 z późn.zm.) art.38 .

 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1984).

 

 

Uwagi:

1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze, które działania urodziło się dziecko.
2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie:
   a) 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia
   b) 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia
3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są matka lub ojciec dziecka (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych). Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, mogą dokonać tego zgłoszenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują: przedstawiciel ustawowy matki (np.jej rodzic) lub opiekun matki. Zgłoszenia urodzenia można dokonać także przez pełnomocnika.
4. Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) i protokołu dokumentującego zgłoszenie urodzenia, podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i kierownika urzędu stanu cywilnego.
5. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.
6. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.
7. Jeżeli osoby uprawnione nie dokonają zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego ma obowiązek sporządzić akt z urzędu na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
8. Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem USC albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka  w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

 Klauzula informacyjna dot przetwarzania danych osobowych

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-29 10:12:36 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 896
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2004-07-02 10:50:27
Czas publikacji: 2018-06-26 09:48:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak