ZGŁOSZENIE ZGONU 

 

ZGŁOSZENIE ZGONU

 

ZGŁOSZENIE ZGONU

 

 

Rejestracja zgonu osoby następuje w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie działania którego miał miejsce zgon.

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Karta zgonu wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej .
3. Paszport osoby zmarłej (jeżeli jest ważny).
4. Dokument tożsamości osoby zgłaszajacej zgon: dowód osobisty lub paszport.
5. Pełnomocnictwo - w przypadku zgłoszenia zgonu przez pełnomocnika.

 

Opłata:

1. Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.
2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.

Wpłat z tego tytułu można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich: B.S. Oborniki Śląskie 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016.

 

Termin załatwienia:

Niezwłocznie

 
Uwagi:

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
3. Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu i protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i kierownika urzędu stanu cywilnego.
4. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.
5. Do zgłoszenia zgonu są obowiazani w kolejności:
 a.  małżonek
 b. krewni zstępni (np. dziecko)
 c.  krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
 d. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat)
 e. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)

Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 
6. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
7.Zarejestrowanie zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrach państwowych spowoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej.
 
Ważne:

1. Odpis skrócony aktu cywilnego jest wydawany z urzędu, po dokonaniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej zgon.

2. Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracjiosobie zgłaszajacej zgon są wydawane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

 

 
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2016 poz. 2064 z późn.zm.)  art. 13, 16-17, 22-23, 47, 92-95
2. Ustawa z dnia 10 sierpnia 2006r. o dokumentach paszportowych (tj. Dz.U.z 2016, poz.758) art.39 ust.4.
3. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj.Dz.U.z 2017, poz.912 z późn.zm.) art.10-11 .
4. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tj.Dz.U z 2017, poz.657 z póżn.zm.) art.38 
 
 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-28 08:54:18 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 883
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2004-07-02 10:51:53
Czas publikacji: 2018-06-26 10:35:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak