UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ (NIE DOTYCZY DANII) 

 

UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
(NIE DOTYCZY DANII)

 

 

UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
(NIE DOTYCZY DANII)

 

 

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek
- odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał);
- urzędowe tłumaczenie ww. orzeczenia dokonane przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego (oryginał);
- zaświadczenie/świadectwo, sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, wydanego zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 na formularzu określonym w załączniku I, wraz jego z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

  Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia :
  a)oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie;
  lub
  b)dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

 
  Opłata:
  1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa – 11,00 zł.
  2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).
  3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, numer konta 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016.

 Termin odpowiedzi:
 Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 Uwagi:
1. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości : www.ms.gov.pl.
2. W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004 r., lecz uprawomocniły się po tej dacie. Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r.
3. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz z załącznikami można składać:
 - osobiście,
 - za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłużyć pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy)
   Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
   Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie;
 4.Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przekłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
 1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3) konsula

 

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
 1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

 W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Podstawa prawna:
  1. Art. 1 ust. 1 lit. a, art. 21 ust. 1, 2 i 3 art. 37 i 39 oraz art. 64 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (zwane: rozporządzeniem Bruksela IIa).
  2. Art. 24 ust. 1 i 2 w związku z art. 108 ust. 1-3, art. 31 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestru stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1904).
  4. Art. 33, 76 a, 127 § 1 i 2, 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

 
Pełnomocnictwo

Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-29 10:29:42 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 733
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2007-02-27 15:06:57
Czas publikacji: 2018-07-02 08:46:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak