WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO 

 

WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

 

   

WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

 

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego następuje na wniosek:

1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np.babcia, dziadek,  matka, ojciec), jej zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna
    W przypadu składania wniosku przez opiekuna ma on obowiązek przedłożyć prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej.
Wymagane dokumenty:
    a) wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
    b) dowód osobisty lub paszport.
2. Innych osób, które wykażą interes prawny:
    a) wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
    b) dowód osobisty lub paszport,
    c) dokument wykazujący interes prawny.
3. Pełnomocnika:
    a) wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
    b) dowód osobisty lub paszport,
    c) pełnomocnictwo.
4. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny:
    a)wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
    b) statut organizacji społecznej,
    c) dokument wykazujący interes społeczny organizacji.


Opłata:

1. Opłata skarbowa od wydania:
    a) odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22 zł,
    b) odpisu zupełnego - 33 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17zł.
3. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawiają zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 

 

 Uwagi:

1.Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
3. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

4. Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP nie jest wystarczające do otwarcia przesłanego dokumentu.

Żądany odpis może zostać przesłany elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

Za pośrednictwem ePUAP nie są wysyłane w wersji elektronicznej skrócone odpisy wielojęzyczne aktów stanu cywilnego. Przepisy nie przewidują możliwości wydawania ich w formie dokumentu elektronicznego.

 

 Podstawa prawna:

1. Art. 45, art. 125 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. z 2016, poz.2064)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2017, poz.1257)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1827).Wniosek o wydanie 1 egz. odpisu asc


Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych
 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-29 10:27:25 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 1453
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2004-07-06 10:01:29
Czas publikacji: 2018-06-12 08:33:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak