Dodatki mieszaniowe 

 

Dodatki mieszkaniowe 

DODATKI MIESZKANIOWE Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – Druk do pobrania
2. Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – Druk do pobrania
3. Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą ( emerytury, renty, zasiłki rodzinne, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z pracy – za ostatnie 3 miesiące)
4. Ostatni rachunek za energię elektryczną

UWAGA! Właściciele domków jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku – zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy – Wydziału Infrastruktury i Budownictwa.

Opłaty:
Nie podlega.

Miejsce złożenia dokumentów:
Ośrodek Pomocy Społecznej, budynek B

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Dodatek przysługuje od miesiąca następnego.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71, poz. 734, ze zmianami)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817).

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kosztach utrzymania mieszkania dla poszczególnych tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego określone są szczegółowo w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów:

§ 2. 1. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:
1) najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 2-5 - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
2) członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
3) właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
4) osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
5) zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.”

 

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

 

- 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

- 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

  / Aktualna wysokość najniższej emerytury wynosi 562,58 zł./

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków  gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 

1/ 35 m² - dla jednej osoby

2/ 40 m² - dla 2 osób

3/ 45 m²- dla 3 osób

4/ 55 m² - dla 4 osób

5/ 65 m²- dla 5 osób

6/ 70 m² - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m².

 

 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu przekracza powierzchnię normatywną o więcej niż 30%.

 

 

Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

1/ 15% dochodów gospodarstwa – w gospodarstwie jednoosobowym

2/ 12% dochodów gospodarstwa – w gospodarstwie 2-4 osobowym

3/ 10% dochodów gospodarstwa – w gospodarstwie 5 – osobowym i

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

inne_dodatki_mieszkaniowe_oswiadczenie_o_dochodach.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 21.76k Format: .rtf Pobierz

inne_dodatki_mieszkaniowe_wniosek.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 13.62k Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 573
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-02-18 15:22:24
Czas publikacji: 2005-02-18 15:22:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak