Zasiłek i stypendium szkolne 

 

Zasiłek i stypendium szkolne 

ZASIŁEK  I  STYPENDIUM  SZKOLNE 

 

Co warto wiedzieć na temat zasiłku i stypendium szkolnego.

 

Pomoc materialna przysługuje:

1.      Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych  do czasu ukończenia 24 roku życia.

2.      Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.      Uczniom szkół niepublicznych, które nie posiadają uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (do osiemnastego roku życia).

 

Charakter pomocy materialnej:

1.      socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny),

2.      motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) stypendium Burmistrza Obornik Śląskich .

 

Uczniowi może być przyznana pomoc o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie określa uchwała Rady Miejskiej.

 

Stypendium szkolne może otrzymać: każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Formy udzielania stypendium szkolnego:

1.      całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2.      pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, i innych przedmiotów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę,

3.      całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy to uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

 

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł netto.

Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, słuchaczom od października do czerwca. Wniosek o stypendium można złożyć tylko raz w roku. I tak uczniowie mają termin do 15 września, a słuchacze do 15 października. Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek taki może wpłynąć w terminie późniejszym. Usprawiedliwieniem może być np. pobyt w szpitalu, nagła utrata źródła dochodu , pożar.

 

W kwestii kryteriów udzielania pomocy ustawa o systemie oświaty odnosi się do ustawy o pomocy społecznej. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, słuchacz, wychowanek, który wykaże, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż kwota,  która w 2008 roku wynosi 351 zł.

Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 80 % i wyższa niż 200% od kwoty zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że miesięczna wysokość stypendium socjalnego może wahać się od 51,20 zł do 128,00 zł. .

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek (druk do pobrania):

1.        rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły w sprawie zasadności i formy przyznania pomocy,

2.        dyrektora szkoły,

3.        stypendia szkolne mogą być przyznane z urzędu.

 

Dyrektor szkoły, pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Co wlicza się do dochodu.

Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, a w szczególności:

·          każde wynagrodzenie za pracę;

·          dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego -  przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł;

·          dochód z działalności gospodarczej;

·          świadczenie otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej;

·          świadczenia pomocy społecznej;

·          alimenty stypendia emerytury i renty w tym zagraniczne;

·          inne periodycznie uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów.

 

Do dochodu nie wlicza się jedynie stypendium motywacyjnego .

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Wniosek_stypendium.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 813
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Rudzki
Czas wytworzenia: 2009-08-24 14:12:04
Czas publikacji: 2009-08-24 14:12:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak