Ogłoszenie o unieważnieniu części postępowania pn.: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2013 

 

  

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:  

 

 

                                       Dostawę różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta
                                                                          i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2013


       

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: ZPiPŚ.271.84.2012                                                    Oborniki Śląskie dnia: 2012-11-28

Z A W I A D O M I E N I E

  o unieważnieniu części postępowania 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetarg nieograniczony pn:

Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta
i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2013

z powodu:

- zadanie częściowe numer II Mięso, III Drób, VII Nabiał i przetwory mleczne - brak ważnej oferty.

- zadanie częściowe numer I Warzywa i owoce, IX Produkty mrożone – przekroczenie środków finansowych

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

UZASADNIENIE

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta
i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2013

- na zadanie częściowe numer  II Mięso, III Drób, VII Nabiał i przetwory mleczne -  nie  wpłynęła żadna ważna oferta.  

- na zadanie częściowe numer I Warzywa i owoce oraz IX Produkty mrożone: unieważnienie postępowania ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację tych części.
                                                                                                   

                                                                                                      Zamawiający                  

                            BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH         

                           mgr Sławomir Błażewski                

 


Liczba odwiedzin : 577
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-11-28 15:32:44
Czas publikacji: 2012-11-28 15:32:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak